تشکوه رامهرمز

 این آتش‌هاى جاودان، محل نشت گازهاى طبیعى هستند که به طریقى آتش گرفته‌اند و مدت‌ها سوخته‌اند و در حال حاضر، آثار و بقایاى سوختگى در سنگهاى مجاور محل نشت دیده مى‌شود. در بین ایرانیان باستان اینگونه آتش‌ها مقدس بوده و آنرا به زبان پهلوى اخورایشنیک مى‌نامیده‌اند. به زبان زرتشتى هم، زوهیات به معنى آتش جاویدان جهنم خوانده می‌شده است که محل نشت گاز به سطح زمین و به عبارتى قبلا، آتش جاودان بوده است.

تشکوه رامهرمز

 چشمه‌های گازی گنبد لران نیز یکى از این آتش‌هاى جاودان است که از گذشته‌ی دور تاکنون، درحال سوختن بوده است. اگر گذرتان به این منطقه افتاد لذت این تجربه را از دست ندهید و در هر نقطه‌ای از کوه که می‌توانید، گودالی حفر کنید. در صورت این کار مشاهده خواهید کرد که گازهای هیدرکربوری که به دنبال راهی برای رسیدن به سطح زمین هستند، به بیرون متصاعد شده و به دنبال آن شعله‌ی آتش برافروخته می‌شود.

تشکوه رامهرمز

البته برای انجام این کار مواظب دستانتان باشید که نسوزند. همچنین جالب است بدانید که در این منطقه، هیچوقت موفق نخواهید شد کبریت و یا فندکی را روشن کنید. مگر اینکه گازی که متصاعد می شود تمام شود، زیرا گازهایی که متصاعد می شوند ترکیب هوای اطراف را بهم زده و زور اکسیژن موجود به این گاز نمی رسد و بنابراین به هیچ وجه آتش دیگری در این منطقه روشن نخواهد شد.

تشکوه رامهرمز

تشکوه رامهرمز

تشکوه رامهرمز

تشکوه رامهرمز

منابع:همگردی، سیری در یران