تکمیل شدن ظرفیت ارشد پزشکی ومحرومیت انصراف دهندگان
12 آبان 98 - 18:55

اعمال محرومیت یک ساله برای انصراف دهندگان در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم پزشکی، ممنوعیت جابجایی برای پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی و اعلام زمان ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران از تازه ترین رویدادهای مرکز سنجش علوم پزشکی کشور است.

مرکز سنجش علوم پزشکی کشور در اطلاعیه ای با موضوع درخواست جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۸ اعلام کرد که پذیرش مرحله نخست پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به هیچ وجه و به هیچ دلیلی قابل بازگشت نیست.

بر اساس این اطلاعیه، مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در صفحه چهار، افرادی که در آزمون سال ۹۸ دوره های رایگان پذیرفته شده و ثبت نام نکنند یا انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال ۹۹ نیستند.

از این رو، افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره های عادی (رایگان) پذیرفته می شوند در صورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل، مشمول محرومیت یک ساله می شوند.

 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور همچنین در اطلاعیه دیگری با موضوع جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی سال ۹۸ عنوان کرد: پذیرش مرحله نخست پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به هیچ وجه و به هیچ دلیلی قابل بازگشت نیست.

این اطلاعیه خطاب به تمام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ و بر اساس بند ج اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت این مرکز اعلام شده است.

 

آغاز ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران از آذرماه

بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی کشور، داوطلبان آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران می توانند از ۳ تا ۱۳ آذرماه ۹۸ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ثبت نام کنند.

این آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران و یزد در روز ۱۷ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود.

همه داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

همچنین، ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ۲ﺗﺬﮐﺮ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. 

ﻣﻨﺎﺑﻊ این آزﻣﻮن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام